Thuiszorg nodig

/
Thuiszorg nodig

Heeft u thuiszorg nodig? Neem dan direct contact met ons op; 020-6108555

De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.
ROZA zorg maakt dit mogelijk voor u.

Zorg moet u met een gerust gevoel uit handen kunnen geven.

Wat betekent thuiszorg voor u?
Op het moment dat u zich aanmeldt bij ROZA zorg, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. Dit kan zowel bij u thuis, als telefonisch. Tijdens dit gesprek worden de zorgvraag en de financiëring met u doorgenomen. Tevens worden de verder te volgen stappen uitgelegd.

Verzorging en Verpleging
Als u hulp nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging, dan bent u bij ROZA zorg aan het juiste adres. Onze verzorgenden en verpleegkundigen kunnen u assisteren bij uw dagelijkse verzorging, zoals wassen, aankleden, eten en drinken, medicatie inname, wondzorg en incontinentieverzorging. Daarnaast levert ROZA zorg verpleegkundige handelingen. ROZA zorg biedt ook advies en begeleiding bij zelfredzaamheid, informele ondersteuningsdiensten, inkoop of huur van (medische) hulpmiddelen en voeding. ROZA zorg kan u ook informatie geven over dagbesteding, sociaal-emotionele ondersteuning en geestelijke gezondheid.

Het vaste team van ROZA zorg streeft er naar om de hulpverlening af te stemmen op uw behoefte. Er zal vanuit ROZA zorg een samenwerking worden opgezet tussen familie, vrienden, buren en overige disciplines, zodat de zorg verantwoord en veilig geboden kan worden. Op deze manier kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen. 

Begeleiding
Zelfredzaamheid speelt een grote rol bij het thuis blijven wonen. De functie begeleiding is bedoeld om uw zelfredzaamheid te vergroten. Het gaat hier met name om lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden om binnen de persoonlijke levensfeer te functioneren.

Overbruggingszorg
Mocht u ingeschreven staan bij een verzorgings- of verpleeghuis, maar kunt u of wilt u nog niet verhuizen, dan kan ROZA zorg overbruggingszorg leveren.

Zorg Zwaarte Pakket (ZZP)
Heeft u een Zorg Zwaarte Pakket, met verschillende functies; deze diensten kan ROZA zorg leveren in een thuissituatie.


Nachtzorg
Wanneer u dat nodig heeft, kan ROZA zorg er, in overleg met u, voor zorgen dat er de hele nacht een verzorgende bij u aanwezig zal zijn.

Terminale zorg
Bent u in de laatste levensfase, dan kan ROZA zorg u hier bij begeleiden met 24uurs zorg. Dit is één van onze specialiteiten.

ROZA zorg heeft de samenwerkingsconvenant Wijkzorg 2014 met de gemeente Amsterdam getekend, voor de proeftuin Amsterdam. Dit heeft geleid tot een overeenkomst WMO diensten 2015 – 2016 en tot en met eind 2018. Daarnaast werkt ROZA zorg mee aan verschillende gemeentelijke projecten.

ROZA zorg gelooft in de kracht van een vast team en werkt dus niet met uitzendkrachten.

In het menu aan de linkerzijde vindt u meer informatie over de onderstaande onderwerpen.

Kwaliteitsmanagement
ROZA zorg hanteert het kwaliteitsmanagementsysteem van het HKZ. Sinds 2015 is ROZA zorg HKZ-gecertificeerd. In het linker menu vindt u het HKZ-certificaat van ROZA zorg.

Klanttevredenheidsonderzoeken
ROZA zorg voert twee keer per jaar een intern klanttevredenheidsonderzoek uit. De uitslag hier van wordt binnen de organisatie besproken.

Eén keer in de twee jaar voert ROZA zorg een extern klanttevredenheidsonderzoek uit bij de firma TRIQS. Dit is een CQI-meting, wat staat voor Consumer Quality Index. De CQI is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. De resultaten van deze externe meting worden vergeleken met de resultaten van andere organisaties en bieden zo inzicht in, en aangrijpingspunten voor verbeteringen in de zorg- en dienstverlening. In het linker menu vindt u de uitslagen van de klanttevredenheidsonderzoeken.

WLZ-toelating
ROZA zorg is WLZ-toegelaten en voldoet hiermee aan de eisen van de overheid. Het betreft hier de zorg uit een ZZP 4 tot en met 9. De MPT voor opname intramuraal. Heeft u hier vragen over of wilt u de WLZ-overeenkomst inzien, neemt u dan contact op met de directie.

ZVW
ROZA zorg leverd zorg via de zorgverzekerings wet.

Visie & Missie
ROZA zorg staat voor cliëntgerichte zorg in de thuissituatie.
Omdat ROZA zorg het belangrijk vindt de visie en missie te verwoorden, kunt u hier in het linker menu meer informatie over vinden.

Mantelzorgbeleid
Mantelzorgers zijn zeer belangrijk in de zorgverlening. Om de samenwerking tussen mantelzorgers en ROZA zorg te optimaliseren, werkt ROZA zorg met een mantelzorgbeleid. Dit beleid vindt u in het linker menu.

Mantelzorger tevredenheidsonderzoek
ROZA zorg vindt niet alleen de mening van de cliënt, maar ook de mening van de mantelzorgers belangrijk. Daarom hebben wij een mantelzorger evaluatieformulier. Graag horen wij via dit formulier wat u van onze organisatie vindt. Dit formulier vindt u in het linker menu.

Vrijwilligersbeleid
In het kader van eigen kracht en zelfredzaamheid werkt ROZA zorg met het eigen netwerk van de klant. Dit netwerk bestaat uit huisgenoten, vrienden, familie, buren en buurtbewoners. ROZA zorg kan dit netwerk eventueel uitbreiden met vrijwilligers. Uiteraard heeft ROZA zorg een vrijwilligersbeleid. Dit beleid vindt u in het linker menu.

Klachtenregeling
Hoewel ROZA zorg haar uiterste best doet om aan uw behoefte te voldoen, kan het wel eens voorkomen dat u een klacht heeft. ROZA zorg heeft een klachtenregeling. Dit formulier vindt u in het linker menu. Daarnaast is ROZA zorg aangesloten bij de brancheorganisatie BTN.

Privacy beleid
ROZA zorg heeft een privacy beleid. Dit beleid vindt u in het linker menu.

Cliëntenraad
ROZA zorg heeft een cliëntenraad, die de belangen behartigt van de cliënten. Deze raad komt op voor uw belangen en geeft advies aan de Raad van Bestuur, zodat uw stem gehoord wordt. Op dit moment bestaat deze raad uit 3 cliënten. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn of wilt u een bijeenkomst bijwonen, neemt u dan contact op met de directie. Voor meer informatie over de cliëntenraad, kijkt u in het linker menu.

Branche orgnisatie
ROZA zorg is lid van de BTN branche organisatie.

ROZA zorg staat op de volgende websites:

www.kiesbeter.nl
www.zorgregistratie.nl