Thuiszorg nodig

/
Thuiszorg nodig

Heeft u thuiszorg nodig? Neem dan direct contact met ons op; 020-6108555

De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.
ROZA zorg maakt dit mogelijk.

Zorg moet u met een gerust gevoel uit handen kunnen geven.

Wat betekent thuiszorg voor u?
Op het moment dat u zich aanmeldt bij ROZA zorg, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit kan zowel bij u thuis, als telefonisch. Tijdens dit gesprek worden de zorgvraag en de financiering met u doorgenomen en de verder te volgen stappen uitgelegd.

Verzorging en verpleging
Wanneer u hulp nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging, dan bent u bij ROZA zorg aan het juiste adres. Onze verzorgenden en verpleegkundigen kunnen u assisteren bij uw dagelijkse verzorging, zoals wassen, aankleden, eten en drinken, medicatie inname, wondzorg en incontinentieverzorging. Daarnaast leveren wij verpleegkundige handelingen. Wij bieden advies en begeleiding bij zelfredzaamheid, informele ondersteuningsdiensten, inkoop of huur van (medische) hulpmiddelen en voeding. Ook geven wij informatie over dagbesteding, sociaal-emotionele ondersteuning en geestelijke gezondheid.

Ons team streeft er naar om de hulpverlening af te stemmen op uw behoefte. Vanuit ROZA zorg wordt een samenwerking opgezet tussen familie, vrienden, buren en overige disciplines, om verantwoorde, passende en veilige zorg te bieden geboden kan worden. Op deze manier kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Begeleiding
Zelfredzaamheid speelt een grote rol bij het thuis blijven wonen. De functie begeleiding is bedoeld om uw zelfredzaamheid te vergroten. Het gaat hier met name om lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren.

Overbruggingszorg
Mocht u ingeschreven staan bij een verzorgings- of verpleeghuis, maar kunt u of wilt u nog niet verhuizen, dan levert wij overbruggingszorg.

Nachtzorg
Wanneer u dat nodig heeft, kan ROZA zorg er, in overleg met u, voor zorgen dat er de hele nacht een verzorgende bij u aanwezig zal zijn. Deze zorg wordt vaak niet vergoed door de Zvw. In sommige gevallen kunnen we kijken naar een vrijwilliger.

Terminale zorg
Bent u in de laatste levensfase, dan kan ROZA zorg u hier bij begeleiden. Dit is één van onze specialiteiten. We zetten dan wel de zorg op de dag in standaard. Ligt de zwaarte kracht in de nacht is dit op aanvraag.

Zorg Zwaarte Pakket (ZZP)
Heeft u een zorg zwaarte pakket vanuit de Wlz. Wij leveren deze zorg in een thuissituatie zoals de MPT en de VPT.

Wlz

ROZA zorg is Wlz-toegelaten en voldoet hiermee aan de eisen van de overheid. Het betreft hier de zorg uit een ZZP 4 tot en met 9. De MPT en de VPT voor opname intramuraal. De MPT staat voor modulair pakket thuis en de VPT staat voor volledig pakket thuis. Beide zijn snel inzetbaar. De MPT is bedoeld voor mensen die nog redelijk zelfstandig zijn, maar wel veel hulp thuis nodig hebben om hun zelfredzaamheid te kunnen behouden. De volgende diensten zitten in het zorgpakket zoals persoonlijke verzorging – verpleegkundige handelingen – huishoudelijke hulp – dagbesteding – en/of individuele begeleiding. De VPT is bedoel voor de mensen die nog meer zorg nodig hebben. Je kunt hier denken aan 24 uur zorg in zorgmomenten verdeeld. De volgende diensten zitten in een VPT pakket- het koken van een maaltijd – persoons-alarmering  – wassen van de kleding – huishoudelijke hulp – persoonlijke verzorging – begeleiding – verpleegkundige handelingen en als laatste ook zorg in de nacht. Bij een VPT pakket zoeken we naar een mantelbuddy. Een mantelbuddy is iemand die past in het zorgpakket als ondersteuning van de huidige mantelzorger, zodat die ontlast wordt. Het MPT en het VPT pakket kunnen blijven worden ingezet zolang de veiligheid om thuis te wonen voorop staat. Als veiligheid niet meer geborgd kan worden is het MPT en VPT pakket overdraagbaar naar een verpleeghuis naar keuze.

Wat zijn de verschillen tussen een MPT en een VPT;

-Onze twee shifts (MPT) worden in het kader van het VPT dan uitgebreid naar drie;
07.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
-Het takenpakket wordt ten opzichte van wat wij al bieden in het MPT uitgebreid met maaltijdverzorging, wasservice.                                        -We houden 24/7 (toe)zicht via onze eigen meldkamer. W.o. een bedmonitor en/of een alarmeringssysteem met een luisterspreekverbinding via onze eigen alarmcentrale met onze eigen meldkamer.
-Het zorgplan zal worden bijgesteld.

Nachtzorg zal vanuit de eigen bestaande organisatie ingevuld kunnen worden. Voor het koken en wassen zullen/kunnen wellicht externe partijen worden ingeschakeld. ROZA zorg blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het hele behandeltraject.

Zvw
ROZA zorg levert zorg via de zorgverzekering en is daarvoor gecontracteerd met de meeste  zorgverzekeraars. We leveren zorg in 4 blokken op een dag:

07:00 tot 10:00 uur

10:00 tot 13:00 uur

16:00 tot 19:00 uur

19:00 tot 22:00 uur

van 13:00 tot 16:00 zijn de medische handelingen – telefoon gesprekken – intakes – overleggen – evaluatie.

Visie & Missie
ROZA zorg staat voor cliëntgerichte zorg in de thuissituatie.
Omdat ROZA zorg het belangrijk vindt de visie en missie te verwoorden, kunt u hier in het linker menu meer informatie over vinden.

Mantelzorgbeleid
Mantelzorgers zijn zeer belangrijk in de zorgverlening. Om de samenwerking tussen mantelzorgers en ROZA zorg te optimaliseren, werkt ROZA zorg met een mantelzorgbeleid. Dit beleid vindt u in het linker menu.

Mantelzorger tevredenheidsonderzoek
ROZA zorg vindt niet alleen de mening van de cliënt, maar ook de mening van de mantelzorgers belangrijk. Daarom hebben wij een mantelzorger evaluatieformulier. Graag horen wij via dit formulier wat u van onze organisatie vindt. Dit formulier vindt u in het linker menu.

Vrijwilligersbeleid
In het kader van eigen kracht en zelfredzaamheid werkt ROZA zorg met het eigen netwerk van de klant. Dit netwerk bestaat uit huisgenoten, vrienden, familie, buren en buurtbewoners. ROZA zorg kan dit netwerk eventueel uitbreiden met vrijwilligers. Uiteraard heeft ROZA zorg een vrijwilligersbeleid. Dit beleid vindt u in het linker menu.

Klachtenregeling
Hoewel ROZA zorg haar uiterste best doet om aan uw behoefte te voldoen, kan het wel eens voorkomen dat u een klacht heeft. ROZA zorg heeft een klachtenregeling. Dit formulier vindt u in het linker menu. Daarnaast is ROZA zorg aangesloten bij de brancheorganisatie BTN.

Privacy beleid
ROZA zorg heeft een privacy beleid. Dit beleid vindt u in het linker menu.

Cliëntenraad
ROZA zorg heeft een cliëntenraad, die de belangen behartigt van de cliënten. Deze raad komt op voor uw belangen en geeft advies aan de Raad van Bestuur, zodat uw stem gehoord wordt. Op dit moment bestaat deze raad uit 3 cliënten. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn of wilt u een bijeenkomst bijwonen, neemt u dan contact op met de directie. Voor meer informatie over de cliëntenraad, kijkt u in het linker menu.

 

“Je zult wel begrijpen dat ik me hier vaak ongelukkig voel. Weg mijn woning op
de vierde verdieping van een oud grachtenpand, waar ik achttien jaar zo rustig
woonde. Weg mijn oude rotzooi aan meubels en kasten waar ik me thuis voelde.
Oud zijn is afstand doen van bijna alles waarmee je je in de loop der jaren hebt
omringd”. ©2013 – Frans Pointl.