Thuiszorg nodig

/
Thuiszorg nodig

Heeft u thuiszorg nodig? Neem dan direct contact met ons op; 020-6108555

De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.
ROZA zorg maakt dit mogelijk.

Zorg moet u met een gerust gevoel uit handen kunnen geven.

Wat betekent thuiszorg voor u?
Op het moment dat u zich aanmeldt bij ROZA zorg, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit kan zowel bij u thuis, als telefonisch. Tijdens dit gesprek worden de zorgvraag en de financiering met u doorgenomen en de verder te volgen stappen uitgelegd.

Verzorging en verpleging
Wanneer u hulp nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging, dan bent u bij ROZA zorg aan het juiste adres. Onze verzorgenden en verpleegkundigen kunnen u assisteren bij uw dagelijkse verzorging, zoals wassen, aankleden, eten en drinken, medicatie inname, wondzorg en incontinentieverzorging. Daarnaast leveren wij verpleegkundige handelingen. Wij bieden advies en begeleiding bij zelfredzaamheid, informele ondersteuningsdiensten, inkoop of huur van (medische) hulpmiddelen en voeding. Ook geven wij informatie over dagbesteding, sociaal-emotionele ondersteuning en geestelijke gezondheid.

Ons team streeft er naar om de hulpverlening af te stemmen op uw behoefte. Vanuit ROZA zorg wordt een samenwerking opgezet tussen familie, vrienden, buren en overige disciplines, om verantwoorde, passende en veilige zorg te bieden geboden kan worden. Op deze manier kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Begeleiding
Zelfredzaamheid speelt een grote rol bij het thuis blijven wonen. De functie begeleiding is bedoeld om uw zelfredzaamheid te vergroten. Het gaat hier met name om lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren.

Overbruggingszorg
Mocht u ingeschreven staan bij een verzorgings- of verpleeghuis, maar kunt u of wilt u nog niet verhuizen, dan levert wij overbruggingszorg.

Zorg Zwaarte Pakket (ZZP)
Heeft u een zorg zwaarte pakket vanuit de Wlz. Wij leveren deze zorg in een thuissituatie.

Nachtzorg
Wanneer u dat nodig heeft, kan ROZA zorg er, in overleg met u, voor zorgen dat er de hele nacht een verzorgende bij u aanwezig zal zijn.

Terminale zorg
Bent u in de laatste levensfase, dan kan ROZA zorg u hier bij begeleiden met 24uurs zorg. Dit is één van onze specialiteiten.

Wlz

ROZA zorg is Wlz-toegelaten en voldoet hiermee aan de eisen van de overheid. Het betreft hier de zorg uit een ZZP 4 tot en met 9. De MPT en de VPT voor opname intramuraal. De MPT staat voor modulair pakket thuis en de VPT staat voor volledig pakket thuis. Beide zijn snel inzetbaar. De MPT is bedoeld voor mensen die nog redelijk zelfstandig zijn, maar wel veel hulp thuis nodig hebben om die zelfredzaamheid te kunnen behouden. De volgende diensten zitten in het zorgpakket zoals persoonlijke verzorging – verpleegkundige handelingen – huishoudelijke hulp – dagbesteding – en/of individuele begeleiding. De VPT is bedoel voor de mensen die nog meer zorg nodig hebben. Je kunt hier denken aan 24 uur zorg in zorguren verdeeld. De volgende diensten zitten in een VPT pakket- het koken van een maaltijd – persoons-alarmering  – wassen van de kleding – huishoudelijke hulp – persoonlijke verzorging – begeleiding – verpleegkundige handelingen en als laatste ook zorg in de nacht. Het MPT en het VPT pakket kan blijven worden ingezet zolang de veiligheid om thuis te wonen voorop staat. Als veiligheid niet meer geborgd kan worden is het MPT en VPT pakket overdraagbaar naar een verpleeghuis. Bij een VPT pakket zoeken we altijd naar een mantelbuddy. Een mantelbuddy is iemand die past in het zorgpakket als ondersteuning van de huidige mantelzorger, zodat die ontlast wordt.

Zvw
ROZA zorg levert zorg via de zorgverzekering en is daarvoor gecontracteerd met alle zorgverzekeraars.

Visie & Missie
ROZA zorg staat voor cliëntgerichte zorg in de thuissituatie.
Omdat ROZA zorg het belangrijk vindt de visie en missie te verwoorden, kunt u hier in het linker menu meer informatie over vinden.

Mantelzorgbeleid
Mantelzorgers zijn zeer belangrijk in de zorgverlening. Om de samenwerking tussen mantelzorgers en ROZA zorg te optimaliseren, werkt ROZA zorg met een mantelzorgbeleid. Dit beleid vindt u in het linker menu.

Mantelzorger tevredenheidsonderzoek
ROZA zorg vindt niet alleen de mening van de cliënt, maar ook de mening van de mantelzorgers belangrijk. Daarom hebben wij een mantelzorger evaluatieformulier. Graag horen wij via dit formulier wat u van onze organisatie vindt. Dit formulier vindt u in het linker menu.

Vrijwilligersbeleid
In het kader van eigen kracht en zelfredzaamheid werkt ROZA zorg met het eigen netwerk van de klant. Dit netwerk bestaat uit huisgenoten, vrienden, familie, buren en buurtbewoners. ROZA zorg kan dit netwerk eventueel uitbreiden met vrijwilligers. Uiteraard heeft ROZA zorg een vrijwilligersbeleid. Dit beleid vindt u in het linker menu.

Klachtenregeling
Hoewel ROZA zorg haar uiterste best doet om aan uw behoefte te voldoen, kan het wel eens voorkomen dat u een klacht heeft. ROZA zorg heeft een klachtenregeling. Dit formulier vindt u in het linker menu. Daarnaast is ROZA zorg aangesloten bij de brancheorganisatie BTN.

Privacy beleid
ROZA zorg heeft een privacy beleid. Dit beleid vindt u in het linker menu.

Cliëntenraad
ROZA zorg heeft een cliëntenraad, die de belangen behartigt van de cliënten. Deze raad komt op voor uw belangen en geeft advies aan de Raad van Bestuur, zodat uw stem gehoord wordt. Op dit moment bestaat deze raad uit 3 cliënten. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn of wilt u een bijeenkomst bijwonen, neemt u dan contact op met de directie. Voor meer informatie over de cliëntenraad, kijkt u in het linker menu.

Branche organisatie
ROZA zorg is lid van de BTN branche organisatie.

ROZA zorg staat op de volgende websites:

www.kiesbeter.nl
www.zorgregistratie.nl