Over ROZA zorg

/
Over ROZA zorg

ROZA zorg is een middelgrote thuiszorg organisatie met meerdere producten. ROZA zorg levert vanaf 2002 privé- en PGB-zorg en heeft hier in 2007 voor de AWBZ de nu geheten WLZ-gecontracteerde zorg, de zogenaamde Zorg In Natura (Z.I.N.), aan toegevoegd. In 2015 heeft er een grote decentralisatie plaats gemaakt voor een behoorlijke splitsing van de zorgproducenten die vroeger waren geborgd onder eén partij, werken we nu met drie partijen de ZVW, de WLZ en als laats de WMO. 

ROZA zorg heeft de samenwerkingsconvenant Wijkzorg 2014 met de gemeente Amsterdam getekend, voor de proeftuin Amsterdam. Dit heeft geleid tot een overeenkomst WMO diensten 2015 – 2016 tot en met heden. Daarnaast werkt ROZA zorg mee aan verschillende gemeentelijke projecten.

ROZA zorg gelooft in de kracht van een vast team en werkt dus niet met uitzendkrachten.

Kwaliteitsmanagement
ROZA zorg hanteert het kwaliteitsmanagementsysteem van het HKZ. Sinds 2015 tot en met heden is ROZA zorg HKZ-gecertificeerd. In het kopje documenten staat het laatste HKZ-certificaat van ROZA zorg.

Klanttevredenheidsonderzoeken
ROZA zorg voert twee keer per jaar een intern klanttevredenheidsonderzoek uit. De uitslag hier van wordt binnen de organisatie besproken. Daarnaast doen wij elke jaar een externe klanttevreden op dit moment is dat de PREM meting. De uitslag van 2020 kunt u vinden onder het kopje documenten. Vanaf 2008 en met 2019-2020 voerde we eén keer in de twee jaar een extern klanttevredenheidsonderzoek uit bij de firma TRIQS. Dit is een CQI-meting, wat staat voor Consumer Quality Index. De CQI is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. De resultaten van deze externe meting worden vergeleken met de resultaten van landelijk Nederland om zo inzicht en aangrijpingspunten voor verbeteringen in de zorg- en dienstverlening te verkrijgen. Onder het kopje documenten vindt u de uitslagen van de klanttevredenheidsonderzoeken van het jaar 2020.

WLZ-toelating
ROZA zorg is WLZ-toegelaten en voldoet hiermee aan de eisen van de overheid. Het betreft hier de zorg uit een ZZP 4 tot en met 9. Deze zorg kunnen we verdelen in twee vormen de MPT en de VPT in een thuissituatie. De MPT staat voor modulair pakket thuis met verschillen de vormen van zorg zoals verpleging tot aan huishoudelijke hulp thuis en de VPT staat voor volledig pakket thuis met nog meer mogelijkheden zoals maaltijd voorzieningen, verzorging van de kleding en nachtzorg. Beide producten zijn snel inzetbaar. 

ROZA zorg is hard op weg naar het zoeken voor een locatie voor intramurale zorg neer te zetten. Kleinschalig tot max. 15 bewoners. De VPT dus het volledig pakket in een kleine woonvorm.

ZVW
ROZA zorg levert zorg via de zorgverzekeringswet. Op dit moment leveren we zorg voor alle zorgverzekeringen.

Visie & Missie
ROZA zorg staat voor cliëntgerichte zorg in de thuissituatie en in de toekomst ook naar intramurale zorg.
Omdat ROZA zorg het belangrijk vindt de visie en missie te verwoorden is onze visie van groot belang en streven we naar geen robot zorg door de medewerkers van de organisatie.

Mantelzorgbeleid
Mantelzorgers zijn zeer belangrijk in de zorgverlening. Om de samenwerking tussen mantelzorgers en ROZA zorg te optimaliseren, werkt ROZA zorg met een mantelzorgbeleid.

Mantelzorger tevredenheidsonderzoek
ROZA zorg vindt niet alleen de mening van de cliënt, maar ook de mening van de mantelzorgers belangrijk. Daarom hebben wij een mantelzorger evaluatieformulier. Graag horen wij via dit formulier wat u van onze organisatie vindt. Dit formulier staat onder het kopje documenten.

Vrijwilligersbeleid
In het kader van eigen kracht en zelfredzaamheid werkt ROZA zorg met het eigen netwerk van de klant. Dit netwerk bestaat uit huisgenoten, vrienden, familie, buren en buurtbewoners. ROZA zorg kan dit netwerk eventueel uitbreiden met vrijwilligers. Uiteraard heeft ROZA zorg een vrijwilligersbeleid.

Klachtenregeling
Hoewel ROZA zorg haar uiterste best doet om aan uw behoefte te voldoen, kan het wel eens voorkomen dat er toch klachten zijn. ROZA zorg heeft een klachtenregeling. Dit formulier staat onder het kopje documenten. Daarnaast is ROZA zorg aangesloten bij de brancheorganisatie Zorg thuis.nl het vroegere BTN die ons vertegenwoordigen met een onafhankelijke klachten commissie.

Privacy beleid
ROZA zorg heeft een privacy beleid. Zet zich in op de AVG regel en wetgeving. 

Cliëntenraad
ROZA zorg heeft een cliëntenraad, die de belangen behartigt van de cliënten. Deze raad komt op voor uw belangen en geeft advies aan de Raad van Bestuur, zodat uw stem gehoord wordt. Op dit moment bestaat deze raad uit 3 cliënten. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn of wilt u een bijeenkomst bijwonen, neemt u dan contact op met de directie. Voor meer informatie over de cliëntenraad, kijkt u in het linker menu.

Branche organisatie
ROZA zorg is lid van Zorgthuis.nl de vroegere BTN branche organisatie.

ROZA zorg staat op de volgende websites:

www.kiesbeter.nl

www.zorgregistratie.nl

www.zorgkaartnederland.nl